Tjänster

Utbildningar just för ert specifika behov

 

För många innebär att åka på utbildning ett oönskat avbrott i både arbete och privatlivet, som också innebär massa tid och kostnader för resor och övernattning som tillfaller arbetsgivaren. Därför är det så bra att jag kommer till er i stället! Faktum är att det är en del av min affärsidé att göra det. Men det stannar inte här... 

Mina utbildningar skapas genom ett nära samarbete med er som kund.  Mina kurser och utbildningar föregås av en dialog mellan mig som leverantör och er som mottagare av utbildningen, där ni får lyfta fram områden eller speciella situationer som ni vill lära er mer om. Ni får alltså en skräddarsydd utbildning till dessutom 35-40% lägre kostnad än vid en traditionella utbildning som dessutom är utformad för att "passa" många.


Samtliga kurser nedan ser jag fram emot att specialaanpassa för era behov. Läs mer om hur under rubriken Verksamhetsanpassade utbildningar, längst ner på denna sida./ Ulrika

 Den vanligaste reaktionen på mitt erbjudande ⤴︎

Plan- och bygglagen PBL

PBL är den övergripande lagstiftning som gäller för alla som verkar inom byggprocessen. Vi förväntas helt enkelt kunna denna lagstiftning.
PBL uppfattas av många som en svår lagstiftning. Genom att förklara hur 
PBL är tänkt att fungera och sätta in lagen i ett sammanhang, rätar jag ut frågetecknen som brukar finnas.


Denna kurs vänder sig till byggnadsnämnder, byggnadsinspektörer, bygglovshandläggare, administratörer, kontrollansvariga, byggherrar, projektörer, entreprenörer.


Kursen omfattar bland annat:


Planer

Lov och förhandsbesked

Bygglov

Rivningslov

Marklov

Lovansökan

Tekniska krav

Anmälan

Handlingar

Tekniskt samråd

Startbesked

Kontrollplan

Roller

Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

Slutsamråd

Slutbesked

SanktionerBoverkets byggregler BBR

BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd till PBL och PBF (Plan- och byggförordningen). Hur får vi bygga? Vad är det som gäller? Hur ska man tolka de allmänna råden? Hur hänger det ihop med PBL/PBF?
VI går igenom hur BBR ska användas.


Denna kurs vänder sig till byggnadsnämnder, byggnadsinspektörer,

bygglovshandläggare, administratörer, kontrollansvariga, byggherrar, projektörer, entreprenörer. 


Kursen omfattar bland annat:


Allmänna regler för byggande

Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen

Bärförmåga, stadga och beständighet

Brandskydd

Hygien, hälsa och miljö

Bullerskydd

Säkerhet vid användning

Energihushållning


Att jobba som handläggare

Vad är det du behöver kunna som handläggare? Vilka lagstiftningar förväntas du känna till eller kunna? Vilken roll har du? Vilket ansvar? Ja frågorna är nog ganska många.

Beroende på bakgrund kan du behöva en genomgång av PBL, PBF,

BBR, Förvaltningslag, kommunallag, arkivlag, sekretesslag osv.

Även genomgång av det ansvar man har som myndighetsperson.


Kursen vänder sig till dig som är ny som handläggare på byggnadsförvaltningen.

Roller och ansvar i byggprocessen

Detta är en kortare kurs som med fördel kan kombineras med

någon annan kurs. Det finns olika aktörer i byggprocessen, byggherrar, byggnadsnämnden, kontrollansvariga, konsulter, entreprenörer, besiktningsmän osv. Men vilken roll och ansvar har respektive aktör? Hur och när ska olika frågor besvaras?

På denna kurs går vi igenom både den ansvaret utifrån förvaltningsdomstol och civilrätt. Idag är det många som tycker att byggförvaltningarna eller nämnden är krångliga, medan många från den sidan tycker att ”andra sidan” är okunniga. Många gånger handlar det om okunskap om vilken roll och ansvar respektive grupp har.

Om alla hade gått den här kursen, skulle mycket av de problem och ”överraskningar” som idag upplevs kunna undvikas.


Kursen vänder sig till: byggnadsnämnder, byggnadsinspektörer, bygglovshandläggare, administratörer, kontrollansvariga, byggherrar, projektörer, entreprenörer. 

Verksamhetsutveckling på byggnadsnämnden

Handen på hjärtat, när jobbade ni aktivt med verksamhetsutveckling på förvaltningen? I en verklighet där resurser är en bristvara, sparbeting drabbar förvaltningen och politikerna förväntar sig bra tillgänglighet och snabb handläggning, kan även den mest ambitiöse vackla.

Vi går igenom ansvaret förvaltningen har enligt lagstiftningen, föreslår konkreta åtgärder och ger tips på hur man kan jobba effektivare på förvaltningen. Det handlar inte om trolleri, utan att man med annat arbetssätt förhoppningsvis kan få en kortare handläggningstid, rättssäkrare beslut och framförallt en personal som känner att de har kontroll över sin arbetssituation.

Med kursen, hoppas jag ge förvaltningen lite nya ”verktyg”. Kursen genomförs med fördel på den egna förvaltningen där alla byggnadsinspektörer, handläggare, administratörer och chefer är med. För att åstadkomma en förändring, måste alla vara med på tåget.


Vill man få ut extra mycket av verksamhetsutvecklingen, är det lämpligt att ha en lite kortare version för politikerna i byggnadsnämnden, som har verksamhetsansvaret. Politikerutbildning Som politiker i byggnads-nämnden har man verksamhetsansvar, revisionsansvar, skade-ståndsansvar och straffansvar för byggnadsnämndens verksamhet, som är en specialreglerad nämnd. Det är ett stort ansvar, och den här kursen tar upp de grundläggande kraven, som man som politiker bör känna till. Här är det inte bara Plan- och bygglagen som gås igenom, utan även förvaltningslag, kommunallag och andra lagstiftningar som verksamheten omfattas av.


Den här kursen brukar vara väldigt uppskattad, inte bara av den nye politikern i Byggnadsnämnden, utan även av de erfarna. Vi går även igenom politikernas och tjänstemännens roller.

Verksamhetsanpassade utbildningar

Som jag inledningsvis berättade, kan jag med fördel anpassa mina kurser så de optimalt passar just er verksamhet. Så här går det vanligtvis till i praktiken:

1. Det börjar med ett samtal mellan mig och ansvarig hos er. Tillsammans skapar vi en kompassriktning för vad vi tror kan vara en framkomlig väg att gå.


2. Jag sammanställer ett formulär där avdelningens medarbetare svarar på frågor som handlar om vad de själva upplever att de saknar för kompetens inom så väl bygglagstiftning och eventuellt arbetssätt.


3. Jag sammanställer de inkomna svaren och återkommer med ett utbildningsförslag till ansvarig. Till skillnad mot i punkt 1 vet vi nu hur det verkliga behovet av kunskap ser ut. 


4. Jag utformar utbildningen och kommer till er och genomför den. Det kan ibland vara en väldigt liten insats på bara en halv dag, ibland en hel eller två. Det kan också röra sig om insatser som varar över tid, där eget arbete mellan sammankomsterna är en viktig del i exempelvis ett förändrat arbetssätt.


5. Vi utvärderar utbildningsinsatsen tillsammans.